Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 800732
ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 10:12

Status prawny

Załącznik do Zarządzenia nr 37/2004

Wójta Gminy Suchy Las z dnia 01.04.2004 r.

 

REGULAMIN GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W SUCHYM LESIE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, zwany dalej OŚRODKIEM SPORTU  działa na podstawie Uchwały nr X/94/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia
12 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej
i wyposażenia jej w majątek oraz odrębnych przepisów.

 

§2

1. Ośrodek Sportu jest jednostką organizacyjną Gminy Suchy Las.

2. Siedzibą Ośrodka Sportu jest Suchy Las, ul. Szkolna 20.

3. Ośrodek Sportu używa pieczęci podłużnej wg odrębnie ustalonego wzoru.

 

 

Rozdział 2

Cel i realizacja zadań

 

§3

Celem Ośrodka Sportu jest aktywny udział mieszkańców Gminy Suchy Las w życiu sportowo-rekreacyjnym oraz integracja społeczności gminy.

 

 

§4

1. Ośrodek Sportu realizuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wychowania, oświaty oraz kultury.

 

2. Do podstawowych zadań Ośrodka Sportu należy w szczególności:

-   realizacja lekcji wychowania fizycznego uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z terenu Gminy Suchy Las, zwanej dalej „Gminą”,

-   organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,

-   propagowanie idei sportu wśród mieszkańców Gminy, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

-   współpraca z Urzędem Gminy Suchy Las oraz Ośrodkiem Kultury Gminy Suchy Las w realizacji imprez gminnych,

-   współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami, w szczególności z terenu Gminy,

-   rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie uprawiania sportu i kultury fizycznej,

-   kształtowanie wzorów uczestnictwa w kulturze fizycznej.

 

3. W ramach wykonywanych zadań Ośrodek Sportu zajmuje się:

-  administrowaniem przekazanymi obiektami i innymi składnikami majątkowymi,

-   świadczeniem innych usług, w tym wynajmem pomieszczeń na cele sportowe, rekreacyjne, widowiskowe, rehabilitacyjne i lecznicze,

-   realizacją zadań o charakterze komercyjnym, o ile nie są one sprzeczne z celem
i przedmiotem działania Ośrodka Sportu,

-   wykonywaniem innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

§5

 

Na zasadach określonych odrębnie Ośrodek Sportu może:

1) prowadzić sekcje i kluby sportowe,

2) prowadzić wypożyczalnie sprzętu sportowego,

3) organizować giełdy sprzętu sportowego,

4) realizować imprezy zlecone o charakterze sportowym i rekreacyjno- sportowym,

5) organizować obozy sportowe i rekreacyjno-sportowe,

6) prowadzić inną działalność komercyjną związaną z kulturą fizyczna i sportem,

7) koordynować współpracę organizacji, stowarzyszeń i fundacji związanych
z działalnością sportowo- rekreacyjną na terenie Gminy.

 

 

Rozdział 3

Organizacja i Zarządzanie

 

§6

1. Ośrodkiem Sportu kieruje Dyrektor, posiadający kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.

2.  Dyrektora Ośrodka Sportu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Dyrektor Ośrodka Sportu zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Ośrodka Sportu.

4. Zasady wynagradzania Dyrektora Ośrodka Sportu i pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

§7

1. Przy Ośrodku Sportu działa Społeczna Rada Programowa powoływana przez Wójta Gminy, zwana dalej „Radą Ośrodka”.

2. Dyrektor Ośrodka Sportu opracowuje coroczne plany działalności Ośrodka.

3. Rada Ośrodka opiniuje coroczne plany działania Ośrodka Sportu z prawem do uzupełniania o własne wnioski i propozycje.

4. Wójt zatwierdza roczny plan działalności Ośrodka Sportu.

5. Rada Ośrodka na żądanie Wójta ocenia wykonanie planu działania Ośrodka Sportu.

 

Rozdział 4

Majątek i Finanse

 

§8

1. Ośrodek Sportu stanowi jednostkę sektora finansów publicznych i działa w formie zakładu budżetowego.

2. Działalność Ośrodka Sportu finansowana jest ze środków własnych oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Ośrodek Sportu może otrzymywać z budżetu Gminy dotacje.

 

 

§9

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Sportu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy.

2. Plan finansowy jest opracowywany i zatwierdzany przez Dyrektora. Projekt planu finansowego opiniuje Rada Ośrodka.

3. Środki finansowe wypracowane przez Ośrodek Sportu w całości podlegają przeznaczeniu na działalność Ośrodka.

4. Ośrodek Sportu posiada odrębne rachunki bankowe.

 

 

§10

1. Nadzór nad realizacją rocznego planu finansowego sprawuje Wójt Gminy.

2. Przekazanie Dyrektorowi Ośrodka Sportu uprawnień do dokonywania przeniesień  planowanych wydatków może nastąpić wyłącznie na mocy upoważnienia Wójta.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Sportu zatwierdza Wójt.

 

§11

1. Ośrodek Sportu gospodaruje majątkiem ruchomym i nieruchomym.

2. Nieruchomości Gminy są oddawane Ośrodkowi Sportu w użyczenie na zasadach określonych odrębnymi umowami.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§12

Zmiany Regulaminu dokonuje Wójt w drodze zarządzenia.

Metryka

  • Autor wpisu: Admin
  • Data dodania: 08/10/2014 11:21
  • Autor ostatniej modyfikacji: Agnieszka Nowotna
  • Data ostatniej modyfikacji: 08/10/2014 11:21
  • Liczba odsłon: 9535
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

Dane adresowe

ul. Szkolna 20

62-002 Suchy Las

nr tel. 61-89-26-535

nr faksu 61-89-26-548

adres e'mail: gos@gos.suchylas.pl

Godziny urzędowania

7.30 - 15.30